Переоформление договора на электроснабжение (пост. НКРЭ №105 от 04.02.10)

НКРЭ №105 от 04.02.10В связи с приведением договоров в соответствие с правилами пользования электроэнергией, утвержденными Постановлением НКРЭ № 28 от 31.07.96г. с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением НКРЭ №105 от 04.02.10 г. инспекторы облэнерго требуют перезаключить договор на электроснабжение.

Перезаключение договора на электроснабжение в этом случае — процедура автоматическая, но только при условии, что вся техническая документация в наличии и оформлена на то юридическое лицо, которое в данный момент является собственником (арендатором) помещения. Однако, часто случается, что после получения прав на объект недвижимости, новый собственник потребляет электроэнергию по договору предыдущего владельца. Тогда формальное перезаключение договора может обернуться непредвиденными сложностями, вплоть до отключения электроэнергии.

На всякий случай приводим полный текст постановления НКРЭ №105 от 04.02.10:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.02.2010 № 105

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23.04.2010 за № 304/17599

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією

 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 № 213 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442, що додаються.

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

Голова Комісії В.Кальченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр палива та енергетики України Ю.Продан

 

Міністр економіки України Б.Данилишин

 

В.о. Голови Антимонопольного комітету України О.Мельниченко

 

Голова Державного комітету України

з питань технічного регулювання

та споживчої політики Л.Лосюк

 

Голова Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

(Рішення № 44 від 28.01.2010 про

погодження проекту регуляторного акта)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

04.02.2010 № 105

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23.04.2010 за № 304/17599

ЗМІНИ

до Правил користування електричною енергією

1. У пункті 1.2:

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

«базовий період – календарний рік, що передує календарному року, у якому власником мереж складається та погоджується кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж».

У зв’язку з цим абзаци восьмий – дев’яносто четвертий вважати відповідно абзацами дев’ятим – дев’яносто п’ятим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

«договірна потужність – узгоджена із споживачем на розрахунковий період відповідно до нормативних актів та зазначена у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка встановлюється для об’єкта споживача з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт∙год і більше»;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

«дозволена потужність – максимальна величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для одночасного використання (одночасного ввімкнення струмоприймачів) за кожним об’єктом споживача на підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов договору»;

в абзаці сороковому слово «передачі» замінити словами «дистанційного зчитування»;

абзац сорок перший після слів «за ознаками права власності» доповнити словами «або користування»;

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

«об’єкт – електрифікована споруда (сукупність електрифікованих споруд на одній території) або частина електрифікованої споруди, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування»;

абзац п’ятдесят сьомий викласти в такій редакції:

«підключення – виконання операцій комутації в місцях контактних з’єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки)»;

в абзаці шістдесят третьому слова «точка обліку або сукупність точок обліку електричної енергії, між якими» замінити словами «забезпечена точкою вимірювання або точками вимірювання електроустановка або сукупність електроустановок, виключно між якими»;

в абзаці шістдесят четвертому слова «відповідному періоді» замінити словами «найближчому наступному періоді»;

в абзаці шістдесят сьомому слова «площадкою вимірювання» замінити словами «об’єктом споживача»;

в абзаці сімдесятому слова «програми виробника електронного багатофункціонального засобу обліку» замінити словами «сервісного програмного забезпечення виробника багатофункціонального засобу обліку»;

після абзацу сімдесят четвертого доповнити пункт новим абзацом сімдесят п’ятим такого змісту:

«спільне використання технологічних електричних мереж – виконання комплексу заходів з метою експлуатації та утримання у належному технічному стані технологічних електричних мереж, які використовуються для забезпечення електропостачання інших суб’єктів господарювання, крім їх власника, або для забезпечення передачі (транзиту) електричної енергії в мережі електропередавальної організації».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят п’ятий – дев’яносто п’ятий вважати відповідно абзацами сімдесят шостим – дев’яносто шостим;

в абзаці вісімдесят восьмому слова «у тому числі системи автоматики» замінити словами «у тому числі внутрішньобудинкові електричні мережі, системи автоматики»;

після абзацу вісімдесят восьмого доповнити пункт новим абзацом вісімдесят дев’ятим такого змісту:

«точка вимірювання – місце встановлення розрахункового засобу обліку в певній точці електричної мережі з метою вимірювання обсягу перетікань електричної енергії та рівня електричної потужності».

У зв’язку з цим абзаци вісімдесят дев’ятий – дев’яносто шостий вважати відповідно абзацами дев’яностим – дев’яносто сьомим;

абзац дев’яностий викласти в такій редакції:

«точка обліку – межа балансової належності, на якій за допомогою засобів обліку або розрахунковим шляхом визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/передачі електричної енергії та величини споживання/транзиту електричної потужності за певний період».

2. В абзаці першому пункту 1.6 слово «які» замінити словами «об’єкти яких».

3. Пункт 1.8 після слів «виконуються з дати їх підписання» доповнити словами «, якщо інші дати не передбачені умовами відповідних договорів».

4. У підпункті 1 пункту 2.4 слова «або ввідних клемах комутаційних апаратів, якщо останні встановлені всередині квартири» виключити.

5. Абзац перший пункту 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію».

6. У пункті 3.8:

в абзаці першому слова «з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки» виключити, після слів «локального устаткування збору» слово «і» замінити словом «та»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Установлення (заміна) засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних виконується електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за рахунок власника відповідного обладнання, якщо такі дії вимагаються нормативно-правовими актами, або за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється установлення (заміна) розрахункового обліку»;

в абзаці восьмому слова «погодженими технічним завданням та відповідним» замінити словом «погодженим».

7. В абзаці шостому пункту 3.10 після слів «які будуть застосовуватись для» слова «обміну даними з ЛУЗОД або» замінити словами «зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з».

8. Абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«Узгоджене технічне завдання має пройти метрологічну експертизу».

9. У пункті 3.14:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:

«Дослідна експлуатація ЛУЗОД або АСКОЕ здійснюється впродовж трьох місяців від дати встановлення відповідного обладнання»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Після проходження державної метрологічної атестації ЛУЗОД або АСКОЕ споживача складається акт прийняття в промислову (постійну) експлуатацію. ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, які прийняті в промислову (постійну) експлуатацію, мають бути інформаційно об’єднані електропередавальною організацією з її АСКОЕ з метою зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСКОЕ споживача».

10. У пункті 3.15 після слів «власників відповідного обладнання» доповнити словами «споживачів (або субспоживачів)».

11. Абзац шостий пункту 3.18 після слів «додається протокол параметризації» доповнити словами «, створений за допомогою сервісного програмного забезпечення виробника багатофункціонального засобу обліку».

12. В абзаці першому пункту 3.20 слова «Виконання робіт зі зміни тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризації) оформлюється» замінити словами «Роботи зі зміни тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризації) виконуються на місці встановлення електронного багатофункціонального засобу обліку та оформлюються».

13. В абзаці першому пункту 3.23 слово «передача» замінити словом «зчитування».

14. В абзаці першому пункту 3.27 слова «Планова заміна, обслуговування» замінити словами «Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, обслуговування».

15. В абзаці першому пункту 3.29 після слів «Виконання робіт з перевірки програмування» слово «при» замінити словами «до початку експлуатації та під час».

16. В абзаці четвертому пункту 3.34 цифри «3.16 – 3.17» замінити цифрами «3.31 – 3.32».

17. В абзаці першому пункту 3.35:

слова «Окрема площадка вимірювання (крім розрахункового обліку багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів)» замінити словами «Об’єкт (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів)»;

після слів «має бути» слово «забезпечена» замінити словом «забезпечений».

18. У пункті 4.2:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:

«У разі відхилення від обсягів фактичного споживання за минулий рік на 15% обсяги очікуваного споживання електричної енергії обґрунтовуються споживачем за даними запланованої до використання потужності та режиму роботи електроустановок відповідно до умов договору»;

друге речення абзацу другого виключити;

абзац четвертий після слів «у відповідних періодах поточного року» доповнити словами «, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року».

19. В абзаці другому пункту 4.3 слова «кожної площадки вимірювання» замінити словами «кожного об’єкта».

20. У пункті 4.6:

у другому реченні абзацу першого слова «площадок вимірювання» замінити словом «об’єктів»;

в абзаці другому слова «площадок вимірювання» замінити словом «об’єктів».

21. Абзац третій пункту 5.1 викласти в такій редакції:

«Між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та споживачем укладається один договір про постачання електричної енергії за усіма об’єктами споживача, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом. За взаємною згодою сторін можуть бути укладені окремі договори про постачання електричної енергії за кожним об’єктом споживача».

22. У пункті 5.4:

в абзаці першому слова «договору про технічне забезпечення електропостачання або договору про спільне використання технологічних електричних мереж споживача заявник» замінити словами «договору про технічне забезпечення електропостачання споживача або договору про спільне використання технологічних електричних мереж заявник (споживач, власник технологічних електричних мереж (основний споживач) або субспоживач)»;

підпункт 4 після слів «засобів обліку» доповнити словами «(тип, марка, технічні характеристики тощо)»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) копію свідоцтва про державну реєстрацію та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)»;

підпункт 8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 9 – 15 вважати відповідно підпунктами 8 – 14;

у підпункті 8 слова «та/або земельну ділянку споживача» замінити словами «або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта)»;

підпункт 10 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 11 – 14 вважати відповідно підпунктами 10 – 13;

у підпункті 10 слова «акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта» замінити словами «сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (із змінами)»;

підпункт 11 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 12, 13 вважати відповідно підпунктами 11, 12;

підпункт 13 після слова «дані» доповнити словами та цифрою «(зазначені у підпункті 4 цього пункту)»;

доповнити пункт 5.4 новими абзацами такого змісту:

«У разі укладення за двома та більше об’єктами споживача одного договору про постачання електричної енергії споживач подає документи, передбачені підпунктами 2 – 6, 8, 10 – 12 цього пункту, за кожним із об’єктів споживача.

Ініціатором укладення відповідного договору може бути будь-яка із сторін такого договору».

23. У пункті 5.5:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) режим роботи електроустановки споживача. У разі укладення одного договору про постачання електричної енергії за двома або більше об’єктами споживача значення величин дозволеної та приєднаної потужності, режим роботи електроустановок споживача визначаються за кожним з об’єктів споживача»;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) порядок зняття показів розрахункових засобів обліку, порядок надання та підтвердження інформації щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, порядок та строки проведення розрахунків».

24. Абзац перший пункту 5.15 викласти в такій редакції:

«5.15. Відносини сторін у разі передачі (транзиту) електропередавальною організацією електричної енергії технологічними електричними мережами власника електричних мереж (споживача, основного споживача) регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, який електропередавальна організація зобов’язана укласти з відповідним власником технологічних електричних мереж».

25. У пункті 5.17:

Абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«2) однолінійну схему технологічних електричних мереж спільного використання з обов’язковим зазначенням місць установлення, типів, марки обладнання, довжини ліній, які задіяні в передачі електричної енергії, у тому числі для підприємств та організацій, які обслуговують (утримують) внутрішньобудинкові електричні мережі, вказуються кількість квартир та інформація про наявність або відсутність ввідного загальнобудинкового пристрою з розрахунковим засобом обліку електричної енергії;

3) перелік елементів технологічних електричних мереж споживача (основного споживача), які використовуються для передачі електричної енергії».

26. Підпункт 5 пункту 5.18 викласти в такій редакції:

«5) довідка про обсяги переданої електричної енергії за базовий період».

27. У пункті 6.1:

абзац перший після слова «здійснюються» доповнити словами «за розрахунковий період»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Розрахунковий період становить один місяць, за винятком випадку, передбаченого пунктом 6.8 цих Правил».

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

в абзаці шостому слова «за винятком випадків, коли всередині площадки вимірювання розміщені електроустановки, для яких нормативно-правовими актами НКРЕ встановлено інший тариф» виключити;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

«На території споживача за однією адресою відповідно до проектних рішень може бути організовано одну або декілька додаткових (окремих) площадок вимірювання. При цьому проектом має бути виключена можливість приєднання на додаткових (окремих) площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом».

28. У пункті 6.11:

у другому реченні абзацу другого слова «За домовленістю сторін у договорі» замінити словами «За ініціативою однієї із сторін договору у ньому»;

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту:

«Порядок зняття показів розрахункових засобів обліку зазначається у договорі про постачання електричної енергії»;

після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами третім – сьомим такого змісту:

«Рахунок на оплату електричної енергії, спожитої впродовж звітного розрахункового періоду (остаточний розрахунок), та рахунок на оплату заявленого обсягу споживання електричної енергії на найближчий наступний розрахунковий або плановий період (авансовий платіж або попередня оплата) у разі, коли договором про постачання електричної енергії передбачено виставлення рахунків на авансовий платіж або попередню оплату, надаються постачальником електричної енергії одночасно у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії. У таких рахунках обов’язково зазначається кінцева дата їх оплати згідно з договором про постачання електричної енергії.

Надання споживачами інформації щодо даних розрахункового обліку електричної енергії здійснюється у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії:

щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який поширюється дія пункту 3.35 цих Правил, – за допомогою електронного обміну інформацією між електропередавальною організацією та споживачем з використанням АСКОЕ електропередавальної організації;

щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який не поширюється дія пункту 3.35 цих Правил, – факсимільним зв’язком, електронною поштою, через персональну сторінку споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або іншим способом з використанням новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Рахунки на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах постачальника електричної енергії, поштовим зв’язком, кур’єром, факсимільним зв’язком, електронною поштою, через персональну сторінку споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або іншим способом з використанням новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії».

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;

в абзаці восьмому слово «попередніх» замінити словом «попередньому».

29. В абзаці першому пункту 6.25 після слів «на ділянці мережі» слова «від межі розподілу до місця встановлення розрахункових засобів обліку» замінити словами «від точки обліку до точки вимірювання».

30. У пункті 6.32:

в абзаці другому слова «попереднього (базового) періоду» замінити словами «базового періоду»;

абзац п’ятий після слів «відповідно до складеного балансу електричної енергії» доповнити словами «за базовий період».

31. Пункт 6.42 доповнити після шостого абзацу новим абзацом сьомим такого змісту:

«У разі звернення споживача до суду щодо оскарження рішення комісії споживач впродовж 10 робочих днів з дня вручення протоколу повідомляє про це постачальника електричної енергії (до прийняття постачальником електричної енергії рішення про обмеження або відключення електропостачання) та надає копію зареєстрованої в канцелярії суду позовної заяви. У разі неотримання постачальником електричної енергії ухвали про відкриття провадження у справі впродовж 20 робочих днів з дня реєстрації позовної заяви канцелярією суду постачальник електричної енергії може звернутись до суду щодо встановлення факту порушення провадження у справі».

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим.

32. Абзац третій пункту 6.49 викласти в такій редакції:

«на строк до 1 року у разі, якщо встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії недоцільне внаслідок використання електричної енергії для електроустановки потужністю до 0,1 кВт».

33. У пункті 7.5:

підпункт 1 після слів «договору на обслуговування електроустановок» доповнити словами «(на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади)»;

у підпункті 4 після слів «визначену відповідно до» слова «складеного в установленому порядку акта про порушення» замінити словом «законодавства»;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

«Попередження про припинення повністю або частково постачання електричної енергії оформляється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено.

У разі якщо договором про постачання електричної енергії передбачена попередня оплата або авансові платежі, припинення повністю або частково постачання електричної енергії за несплату передбачених договором рахунків на попередню оплату або авансових платежів не може застосовуватись раніше початку розрахункового або планового періоду, на який має здійснюватись відповідна оплата».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.

34. Пункт 7.10 викласти в такій редакції:

«7.10. У разі прийняття рішення про припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії споживачу, з яким укладений один договір про постачання електричної енергії за усіма об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії такому споживачу здійснюється за усіма об’єктами споживача, які зазначені у договорі про постачання електричної енергії, якщо це передбачено таким договором.

Для підприємств житлово-комунального господарства, житлових кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо заходи з припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії здійснюються в першу чергу щодо електроустановок адміністративного, виробничого та службового призначення».

35. Підпункт 1 пункту 8.2 викласти в такій редакції:

«1) укладати договори про постачання електричної енергії з усіма споживачами, які заявили про бажання купувати електричну енергію та об’єкти яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом».

36. У пункті 10.1:

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) отримання від електропередавальної організації відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно із споживачем використовуються електропередавальною організацією»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) доступ до встановлених поза межами об’єкта споживача розрахункових засобів обліку та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів обліку»;

доповнити пункт новими підпунктами 13 та 14 такого змісту:

«13) організацію додаткових площадок вимірювання за однією адресою;

14) приєднання нових субспоживачів до власних технологічних електричних мереж у межах дозволеної потужності».

37. У пункті 10.2:

у підпункті 20 слова «іншими суб’єктами укладати з користувачами договори» замінити словами «електропередавальною організацією, укласти з останньою договір»;

доповнити пункт новими підпунктами 25 – 27 такого змісту:

«25) у разі приєднання нових субспоживачів до власних технологічних електричних мереж у межах дозволеної потужності повідомити про це електропередавальну організацію і постачальника електричної енергії та ініціювати коригування дозволеної потужності (зменшення дозволеної потужності на величину приєднаної потужності нових субспоживачів);

26) забезпечувати збереження і цілісність встановлених на його території (у його приміщенні) розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування;

27) не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача, а також відшкодовувати збитки, завдані постачальнику електричної енергії (електропередавальній організації), у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача».

38. Пункт 10.3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж споживача».

39. У підпункті 7 пункту 11.2 слово «показів» замінити словами «засобів обліку та інформації, що зберігається у первинній базі даних».

40. В абзаці першому пункту 12.15 слова «тарифами для населених пунктів, що встановлені НКРЕ» замінити словами та цифрами «відповідними тарифами згідно з Порядком застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженим постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за № 152/3445 (із змінами)».

41. У пункті 7.8 додатка 1 до Правил:

в абзаці першому слова «з оплати за спожиту електричну енергію» замінити словами «за цим Договором»;

в абзаці третьому слова «поточного споживання електричної енергії» замінити словами «поточних платежів».

42. У додатку 2 до Правил:

пункт 1.3 виключити;

абзац другий пункту 2.2 після слова «Власника» доповнити словом «мереж»;

у пункті 2.3 слова «засобів обліку та пломб на них» виключити;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Щомісяця до ___________ дня розрахункового періоду надавати Користувачу рахунок на оплату послуг за спільне використання технологічних електричних мереж та два примірники Акта прийому-здачі наданих послуг (додаток № ___), оформлених Власником мереж.

Щорічно до ___________ надавати Користувачу два примірники Довідки про обсяги переданої електричної енергії за базовий період (додаток № ___), оформленої Власником мереж»;

пункт 2.10 після слова «Власника» доповнити словом «мереж»;

пункт 2.11 після слова «Власника» доповнити словом «мереж»;

доповнити розділ 2 новим пунктом 2.12 такого змісту:

«2.12. Забезпечувати відповідно до акта про пломбування збереження і цілісність встановлених на території (у приміщенні) Власника мереж розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр)»;

пункт 3.4 після слова «Власника» доповнити словом «мереж»;

у пункті 4.1 слова «Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії» замінити словами «Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж«;

пункт 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1. Без попередження у разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Власника мереж на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії Користувача»;

пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за три робочих дні у разі:

несплати Користувачем за використання електричних мереж Власника мереж у встановлений термін з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ;

використання технологічних електричних мереж Власника мереж Користувачем після закінчення строку дії цього Договору»;

у пункті 7.3 слова «виконаних робіт» замінити словами «наданих послуг»;

у підпункті 8.1.1 пункту 8.1 слово «користування» замінити словом «використання»;

у підпункті 8.1.5 пункту 8.1 слова «власник мереж» замінити словами «Власник мереж»;

доповнити розділ 9 новим пунктом 9.3 такого змісту:

«9.3. Власник мереж зобов’язаний не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Власника мереж, а також відшкодовувати збитки, завдані постачальнику електричної енергії, у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Власника мереж»;

у пункті 10.5:

слова «Акт про обсяги переданої електричної енергії» замінити словами «Довідка про обсяги переданої електричної енергії за базовий період«;

слова «Акт прийому-здачі виконаних робіт» замінити словами «Акт прийому-здачі наданих послуг«.

43. У додатку 3 до Правил:

абзац третій пункту 5.1 викласти в такій редакції:

«У випадках, передбачених ПКЕЕ, Споживач надає обґрунтування очікуваного обсягу споживання»;

в абзаці першому пункту 5.3 слова «кожної площадки вимірювання» замінити словами «кожного об’єкта»;

в абзаці другому пункту 5.3 слово «споживачі» замінити словом «споживачів»;

у пункті 5.4 слова «диспетчерське (оперативно-технологічне управління об’єднаною енергетичною системою України) і доводяться» замінити словами «диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, і доводяться»;

у пункті 7.1 слово «розрахунково» замінити словами «шляхом розрахунку»;

у пункті 8.1 слово «Стосунки» замінити словом «Відносини»;

підпункт 8.1.1 пункту 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1.1. Якщо до технологічних електричних мереж Споживача приєднані електроустановки інших споживачів (субспоживачів), відносини між Споживачем та електропередавальною організацією, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, а відносини між Споживачем та субспоживачем (субспоживачами) у разі виникнення у субспоживача (субспоживачів) відповідно до законодавства України зобов’язань уносити плату за перетікання реактивної електроенергії регулюються договором про технічне забезпечення електропостачання споживача. Величина плати за перетікання реактивної електроенергії на межі розділу електромереж визначається у встановленому пунктом 6.33 ПКЕЕ порядку»;

підпункт 8.1.5 пункту 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1.5. Споживач має право приєднувати нових субспоживачів до власних технологічних електричних мереж у межах дозволеної потужності. У таких випадках дозволена потужність Споживача за цим Договором має бути зменшена на величину приєднаної потужності нових субспоживачів»;

підпункт 8.4.1 пункту 8.4 викласти в такій редакції:

«8.4.1. Відносини між Постачальником та основним споживачем у частині передачі електричної енергії Споживачу (субспоживачу) регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж»;

підпункт 8.4.2 пункту 8.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 8.4.3 вважати підпунктом 8.4.2.

44. У підпункті 2.1.2 пункту 2.1 додатка 4 до Правил слово «Поставити» замінити словом «Постачати».

 

 

Начальник відділу регулювання

відносин ліцензіатів із споживачами І.Городиський

 

 

 

One Response to Переоформление договора на электроснабжение (пост. НКРЭ №105 от 04.02.10)

  1. виталья:

    передайте пожалуйста на электронную почту образец договора по переоформлению или напишите на какую мощность может расчитывать физ-лицо предприниматель или просто физ лицо в помещении не жилого фонда.какой лучше договор заключать?может договор обеспечения в населенном пункте а можно без заключения договора а по заявлению на установку электросчетчика

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Это не спам.